Tervetuloa tutustumaan kiinteistöturvan palvelutuotteisiimme!

Turvatekniikka

 

Järjestelmäkartoitus

 

Seclion selvittää asiakkaan kiinteistöjen turvajärjestelmien ajantasaiset perustiedot. Järjestelmäkartoituksen yhteydessä selvitettäviä tietoja tarvitaan turvajärjestelmiin liittyvässä kehitystyössä, sekä esimerkiksi järjestelmien laajennus- tai uudistamishankkeiden kilpailuttamisessa.

Kohteena voi olla yksi tai useampi sähköinen turvallisuusjärjestelmä (esim. kulunvalvonta-, rikosilmoitin-, paloilmoitin-, kameravalvonta- tai lukitusjärjestelmä).

Vastaus kysymykseen: Millaisia turvajärjestelmiä ja laitteita kiinteistössä on tällä hetkellä?

Ota yhteyttä

 


 

Nykytila- ja kehitystarveraportti

 

Seclion arvioi (yleensä järjestelmäkartoituksen tietojen perusteella) kiinteistön turvatekniikan tilanteen ja elinkaaren, sekä laatii yhteenvedon tunnistetuista kehityskohteista toimenpidesuositukseen.

Huomiota kiinnitetään erityisesti järjestelmien teknisiin ja toiminnallisiin näkökulmiin. Lopputuloksena saadaan tieto siitä, miten järjestelmät soveltuvat kiinteistön nykyiseen ja/tai tuleviin käyttötarkoituksiin.

Vastaus kysymykseen: "Vastaavatko nykyiset järjestelmät kiinteistön tarpeita vai tulisiko niihin kohdistaa jotain kehitystoimenpiteitä?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Tavoitetilaselvitys

 

Seclion auttaa asiakasta määrittelemään turvajärjestelmiin ja niiden käyttöön kohdistuvat tärkeimmät tavoitteet sekä periaatteet, jotka ohjaavat myöhempää suunnittelutyötä.

Tavoitetilaselvityksen avulla tunnistetaan millaisia tavoitteita (turvallisuus, toiminnallisuus, taloudellisuus) järjestelmille voidaan asettaa ja millaisia tuloksia niiden avulla voidaan realistisesti saavuttaa. Seclionin laatimaa tavoitetilaselvitystä hyödynnetään tyypillisesti esimerkiksi investointiesityksen perusteena.

Vastaus kysymykseen: "Mitä hyötyjä voisimme saavuttaa turvajärjestelmiin kohdistuvilla kehitystoimenpiteillä?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Toiminnallinen suunnittelu

 

Seclion laatii määriteltyä tavoitetilaa palvelevat järjestelmäkohtaiset toiminnalliset kuvaukset. Toiminnallinen suunnitelma sisältää kuvaukset siitä, miten järjestelmän tulee toimia, miten sitä tulee voida käyttää ja millaisia ominaisuuksia siitä tulee olla.

Toiminnallinen suunnittelu edeltää teknistä suunnitteluvaihetta ja se on edellytys onnistuneelle järjestelmähankkeelle.

Vastaus kysymykseen: "Miten haluamme järjestelmän toimivan käytännössä, sekä kiinteistön käyttäjien että järjestelmän hallinnoijan (omistajan) näkökulmasta?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Tekninen suunnittelu

 

Seclion laatii tekniset suunnitelmat, jotka mahdollistavan määriteltyjen tavoitteiden sekä toiminnallisten vaatimusten toteutumisen. Tekninen suunnittelu tehdään kohdekohtaisesti, jolloin se toimii ohjaavana teknisenä asiakirjana sekä järjestelmien kilpailutus- että urakointivaiheissa.

Suunnitelma sisältää tarvittavat kaapelointi- ja järjestelmäpiirustukset, sekä järjestelmiä koskevat tekniset (vähimmäis)vaatimusmäärittelyt.

Vastaus kysymykseen: "Millaisia ominaisuuksia järjestelmiltä ja niiden toimituksilta vaaditaan (ohjelmistot ja laitteet) sekä miten varmistamme että järjestelmätoimittajat saavat riittävät tekniset tiedot vertailukelpoisten tarjousten laatimiseksi?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Urakan valvonta

 

Seclion toimii asiakkaan nimeämänä turvaurakan valvojana ja asiakkaan asiantuntijana koko urakointivaiheen ajan.

Seclion varmistaa, että toimittajat suorittavat työt sovitusti, konsultoi asiakasta ongelmatilanteissa, järjestää ja johtaa tarvittavat työmaakokoukset, toteuttaa tarvittavat asennustarkastukset ja laatii viralliset pöytäkirjat.

Vastaus kysymykseen: "Kuka varmistaa, että turvaurakka toteutetaan sovittujen ehtojen mukaisesti?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Dokumentointi

 

Seclion laatii viralliset, yhdenmukaiset tekniset piirustukset kiinteistön turvajärjestelmistä (DWG).

Dokumentointi toteutetaan tyypillisesti joko osana kiinteistön turvaurakkaa (loppudokumentaatio järjestelmätoimittajan asennuspiirustusten pohjalta) tai silloin, kun kiinteistön nykyisistä järjestelmistä ei ole saatavilla ajan tasaisia teknisiä piirustuksia.

Vastaus kysymykseen: "Missä kiinteistön turvajärjestelmien fyysiset komponentit sijaitsevat (esim. kulunvalvontalukijat tai valvontakamerat) ja millainen on järjestelmän toimintaperiaate?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Turvapalvelut

 

Palvelukartoitus

 

Seclion selvittää ja kartoittaa kiinteistön nykyisten turvallisuuspalveluiden ajan tasaiset perustiedot, joita tarvitaan kaikessa palveluihin kohdistuvassa kehitystyössä.

Palvelukartoituksen kohteena voi olla esim. avainhallinta- ja pääkäyttäjäpalvelut, vartiointi- ja valvomopalvelut sekä turvatekniikan huoltopalvelut.

Vastaus kysymykseen: "Millaisia turvapalveluita kiinteistöön tuotetaan, mitä nykyiset palvelut sisältävät ja kuka niitä tuottaa?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Palveluiden kustannusanalyysi

 

Seclion analysoi palvelukartoituksen tietojen perusteella kiinteistön nykyisten turvallisuuspalveluiden kustannustason suhteessa markkinahintatasoon.

Kustannusanalyysin avulla saadaan tieto kiinteistön mahdollisesta säästöpotentiaalista, joka voi olla saavutettavissa optimoimalla palveluiden sisältöä ja laajuutta.

Vastaus kysymykseen: "Maksammeko liikaa turvallisuuspalveluista ja voisimmeko parantaa kiinteistön turvallisuustasoa ilman kustannustason nousua?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Palvelusuunnittelu

 

Seclion selvittää asiakkaan turvallisuuspalveluita koskevat tarpeet ja suunnittelee niitä vastaavan turvallisuuspalvelukokonaisuuden. Tavoitteena on määritellä soveltuva suojaustaso, eli toisin sanoen välttää yli- tai alisuojautuminen.

Palvelusuunnittelu mahdollistaa jokaisen kiinteistön todelliseen tarpeeseen perustuvat palveluratkaisut ja palveluiden sisältöjen päivittämisen ajan tasalle.

Vastaus kysymykseen: "Mikä olisi optimaalinen turvallisuuspalveluiden kokonaisuus ja miten se eroaa nykytilasta?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Muu kiinteistöturva

 

Toimitilakiinteistön turvakartoitus

 

Seclion selvittää toimitilakiinteistön turvallisuustason laatimalla ajan tasaisen riskiarvion, selvittämällä nykyisten turvallisuusratkaisujen laajuuden ja vertaamalla tietoja keskenään.

Kartoitus sisältää seuraavat kiinteistöturvallisuuden osa-alueet: hallinnollinen turvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, sähköiset turvallisuusjärjestelmät, turvallisuuspalvelut, henkilöturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus sekä ympäristöturvallisuus.

Vastaus kysymykseen: "Mitkä ovat kiinteistön suurimmat turvallisuusriskit ja mikä on kiinteistön nykyinen turvallisuustaso?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Liittymäkartoitukset

 

Seclion selvittää kiinteistöjen tiedonsiirtoliittymien käyttökohteet ja tarpeellisuuden. Palvelu tuotetaan avaimet käteen periaatteella ja lopputuloksena kiinteistö voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä irtisanomalla tarpeettomat tiedonsiirtoliittymät tai päivittämällä ne paremmin tarpeita vastaaviin liittymiin.

Vastaus kysymykseen: "Kuinka paljon kiinteistössä on turhia liittymiä, miten paljon niistä aiheutuu turhia kustannuksia ja mihin jäljellä olevia liittymiä käytetään?"

 

Ota yhteyttä

 


 

BREEAM Security Audit

 

Seclionin BREEAM auditoijan kriteerit täyttävä asiantuntija auditoi kiinteistön turvallisuustilanteen BREEAM ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Seclion laatii BREEAM  -sertifiointiprosessin mukaisen Sec Audit raportin liitteineen, joka voidaan toimittaa sellaisenaan BREEAM pääauditoijalle.

Vastaus kysymykseen: "Kuinka paljon kiinteistö voi saada nykytilassa sertifiointipisteitä ja miten tilannetta olisi mahdollista parantaa kustannustehokkaasti ja miten voimme osoittaa vaatimustenmukaisuuden?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Teknisten tilojen sähkölaitekartoitus

 

Seclion karoittaa kiinteistön teknisissä tiloissa olevien sähkölaitteiden käyttötarpeen. Turhat sähkölaitteet aiheuttavat kiinteistölle tarpeettomia kustannuksia (sähkönkulutus) sekä riskejä mm. työturvallisuudelle ja sähköpaloille.

Kartoituksen perusteella tarpeettomaksi jääneet sähkölaitteet (usein ongelmajätettä) voidaan purkaa ja kierrättää vastuullisesti.

Vastaus kysymykseen: "Mitkä kiinteistön teknisissä laitetiloissa olevista sähkölaitteista voitaisiin purkaa tarpeettomana ja paljonko saa tästä säästöjä?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Palo- ja pelastuskartoitus

 

Seclion kartoittaa kiinteistön palo- ja pelastusturvallisuuden tason. Kartoituksen perusteella saadaan tieto nykytilan lisäksi suositelluista toimenpiteistä, joilla palo- ja pelastusturvallisuutta olisi mahdollista parantaa edelleen.

Palo- ja pelastuskartoitus on osa kiinteistön omatoimista varautumista ja sen avulla pyritään pienentämään riskejä tulipaloille ja muille onnettomuuksille.

Vastaus kysymykseen: "Mikä on kiinteistön palo- ja pelastusturvallisuuden taso ja miten voisimme parantaa sitä kustannustehokkaasti?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Kiinteistön kyberturvakartoitus

 

Seclion suorittaa kiinteistön järjestelmiin kohdistuvaa testausta, jonka lisäksi tarkastetaan, että hallinnolliset ja fyysiset turvallisuusnäkökulmat on huomioitu asianmukaisesti.

Kriittiset haavoittuvuudet voidaan joissain tapauksissa korjata jo testauksen yhteydessä, kaikki toimenpiteet ja suositukset dokumentoidaan.

Vastaus kysymykseen: "Mikä on kiinteistön kyberturvallisuuden taso nykytilanteessa, miten tilannetta voitaisiin parantaa?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Kilpailutukset

 

Tarjouspyyntöaineiston laatiminen

 

Seclion laatii ammattimaisen tarjouspyyntöaineiston, jonka avulla kiinteistöön voidaan kilpailuttaa ja hankkia tavoitetilaa vastaavat turvallisuusratkaisut. Tarjouspyyntöaineisto laaditaan siten, että tarjoajat voivat toimittaa keskenään vertailukelpoiset tarjoukset.

Vastaus kysymykseen: "Kuka laatii laadukkaan tarjouspyyntöaineiston, jolla saamme hankittua tehokkaasti tarpeitamme vastaavat turvallisuusratkaisut?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Tarjousten arviointi

 

Seclion analysoi tarjouskilpailun perusteella saadut tarjoukset ja antaa kirjallisen lausunnon sekä suositukset jatkotoimenpiteistä perusteluineen.

Lausunto voidaan antaa myös siinä tapauksessa, että Seclion ei ole ollut mukana hankittavan ratkaisun suunnittelussa tai kilpailutusprosessin läpiviennissä.

Vastaus kysymykseen: "Mikä saaduista tarjouksista on paras?"

 

Ota yhteyttä

 


 

Turvakonsultointi

 

Muut kiinteistöturvan tarpeet

 

Jos et löytänyt tältä kiinteistöturvan palvelusivulta sopivaa tuotetta ratkaisuksi, ei hätää voit aina olla yhteydessä meihin ja autamme sinua löytämään sopivan ratkaisun!

Ota yhteyttä meihin ja kerro lyhyesti minkälainen turvallisuuden haaste on mielessäsi.

Ota yhteyttä

 

Voit halutessasi myös tutustua tarkemmin osaamiseemme Seclionin palveluiden virtuaaliesittelyssä. 

Katso virtuaaliesittely